Algemene Voorwaarden van SMS Friends

Disclaimer

De diensten worden geleverd zonder garanties van welke aard dan ook. SMS Friends wijst alle, in de mate dat dat door de wet is toegestaan, garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, kwaliteit van diensten, overeenstemming met de beschrijving en geschiktheid voor een bijzonder doel. SMS Friends verzekert niet dat de diensten ononderbroken, of zonder fouten zullen werken, dat storingen verholpen worden, of dat de website of server die deze dienst verstrekt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. SMS Friends verzekert niet dat de materialen, of de resultaten van het gebruik van de materialen, door de server verstrekt of afkomstig van derden, correct, precies, op tijd, betrouwbaar en dergelijke zijn.


Beperking van aansprakelijkheid

SMS Friends kan in geen geval, in de mate dat door de wet is toegestaan, aansprakelijk gesteld worden, met inbegrip van, maar niet beperkend tot, nalatigheid, alle rechtstreekse, onrechtstreekse, onvrijwillige, speciale, of volgschade die het resultaat is van het gebruik van, of de onmogelijkheid om van de diensten gebruik te maken, elke verandering aan de diensten, of onbevoegde toegang. Wanneer u niet tevreden bent over de website of diensten, dan is de enige mogelijkheid die u heeft het beëindigen van het gebruik van de website en diensten. U vrijwaart SMS Friends en zijn diensten, partners, filialen, agentschappen, werknemers en bedienden voor elke claim, klacht of schade, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, ingediend door derden zijnde het resultaat of het gevolg van het gebruik van de website of diensten.


Wijzigingen van onze Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van SMS Friends zijn aan veranderingen onderhevig. Elke wijziging wordt van kracht op het moment van publicatie.